Máy Bộ Đàm DiSoLa

define_rating: 2.0/5 (80 define_rating_total_vote)

define_rating: 1.8/5 (78 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.0/5 (75 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.1/5 (93 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.1/5 (98 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.2/5 (107 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (102 define_rating_total_vote)

Đối tác