Tai nghe Bộ Đàm DiSoLa

define_rating: 2.3/5 (109 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.1/5 (101 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.3/5 (100 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.3/5 (99 define_rating_total_vote)

Đối tác